wyszukiwanie zaawansowane

 

Regulamin

 

Sklep internetowy www.ebingo.pl to innowacyjny serwis internetowy, który pozwala na szybkie i wygodne zakupy spożywcze przez internet. Nasz sklep stworzony został z myślą o młodych jak i o starszych użytkownikach. Biorąc pod uwagę tempo życia i czas, który każdego dnia tracimy na dojazd do marketu, szukanie produktów na półkach, stanie w kolejkach i w korkach postanowiliśmy temu przeciwdziałać.

 


Informacje ogólne:

1. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.ebingo.pl

2. Operatorem sklepu internetowego jest firma Synergis Sp z.o.o. z siedzibą w Skawinie.
3. Zamawiającym (zwanym w dalszej części niniejszego regulaminu również jako „Klient”) może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. 
4. Wymagania sprzętowe niezbędne do dokonywania zamówień:
- komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu,
- przeglądarka internetowa Mozilla Firefox lub Internet Explorer w wersji przynajmniej 6.0,
- aktywne konto e-mail.
Klient ponosi na zasadach ogólnych, tj. według normalnej taryfy, koszty związane z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość przy składaniu zamówień i kontakcie ze Sprzedawcą lub Dostawcą.
5. Dokonywanie zamówień za pomocą stron witryny www.ebingo.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


Warunki sprzedaży:

1. Ceny uwidocznione na stronach witryny www.ebingo.pl są cenami detalicznymi, wyrażonymi w złotówkach jako cena brutto i zawierają wszystkie należne podatki, cła i opłaty. Ceny uwidocznione na stronach witryny www.ebingo.pl są na bieżąco aktualizowane, w związku z czym informacja o cenie jest wiążąca tak długo, jak długo widnieje na stronach witryny www.ebingo.pl. Cenę widniejącą na stronach witryny www.ebingo.pl w chwili złożenia przez Klienta zamówienia uważa się za cenę sprzedaży. W przypadku zmiany ceny w okresie pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą jego realizacji, ceną sprzedaży jest cena widniejąca na stronach witryny www.ebingo.pl w chwili złożenia zamówienia.
2. W przypadku braku zamówionego produktu przedstawiciel Sprzedawcy skontaktuje się z Zamawiającym w celu zaproponowania towaru zamiennego, wycofania zamówienia lub przesunięcia terminu dostarczenia zamówionego produktu na termin umożliwiający Sprzedawcy uzyskanie tego produktu.
3. W celu potwierdzenia zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia oraz weryfikacji danych Zamawiającego za pomocą kontaktu telefonicznego z Zamawiającym. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo odmowy realizacji zamówienia i tym samym odstąpienia od zawartej z Zamawiającym umowy w sytuacji, gdy:
a) wartość zamówionych produktów jest niższa niż 249 zł brutto,
b) realizacja zamówienia skutkowałaby naruszeniem prawa przez Sprzedawcę, Dostawcę lub jakąkolwiek osobę będącą pracownikiem, współpracownikiem, podmiotem współdziałającym ze Sprzedawcą lub Dostawcą,
c) przeprowadzona przez Sprzedawcę weryfikacja zamówienia nie potwierdzi danych identyfikujących Zamawiającego lub nie potwierdzi złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
W przypadku odmowy realizacji zamówienia i odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy Zamawiający zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub poprzez przesłanie mu pocztą elektroniczną wiadomości e – mail zawierającej m.in. oświadczenie o odstąpieniu Sprzedawcy od umowy wraz ze wskazaniem przyczyny tego odstąpienia. Wiadomość e – mail, o której mowa w zdaniu poprzednim, przesłana zostanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego do korespondencji związanej ze składanym zamówieniem lub zamówieniami.

Warunki dostawy:

1. Dostawcą zamówionych przez Zamawiającego towarów jest firma Synergis Sp z.o.o. z siedzibą w Skawinie. Dostawcą mogą być również inne osoby trzecie działające na zlecenie lub w imieniu Sprzedawcy.
2. Produkty dostarczane są w opakowaniach, lub torbach które chronią towar pakowany fabrycznie przed uszkodzeniem. Dostawy będą wykonywane w formie przesyłek kurierskich.
3. Zakupy dostarczane są do klienta 7 dni w tygodniu od godziny 10:00 do 21:00.
4. Klient może składać zamówienia przez całą dobę.
5. Dostawa Expresowa dostarczana jest do 2 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez klienta (w razie braku zamówionego produktu w naszym magazynie, istnieje możliwość nie dostarczenia go lub wymiany na inny produkt. Informacja ta będzie przekazana przez kuriera telefonicznie).
6. Czas dostawy określa klient wybierając godzinę dostawy podczas składania zamówienia.
7. Kosz dostawy uzależniony jest od miejsca zamówienia.
8. Zakupy o wartości powyżej 249,00 zł dostarczane są GRATIS.
9. Formy płatności:
a) Przy odbiorze własnym:
• gotówką
• kartąpłatniczą

• telefonem

b) On-line:
• kartą kredytową
• poprzez system Dotpay

Reklamacje i zwroty:

Klient przed odbiorem towaru dokonuje sprawdzenia dostarczonej przesyłki w obecności kuriera. Wszelkie wady i niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową wykryte podczas tego sprawdzenia należy zgłosić w pierwszej kolejności do kuriera dostarczającego przesyłkę. Kurier ma obowiązek przyjąć uzasadnione reklamacje oraz na pisemne żądanie Klienta przyjąć zwrot części lub całości przesyłki, rozliczając na miejscu tylko wartość zakupionych produktów nieobjętych reklamacją. W przypadku stwierdzenia wad produktów lub niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową po zapłaceniu przez Klienta za przesyłkę i jej odbiorze, należy skontaktować się z www.ebingo.pl (nr kontaktowy: +48 758 555 555) celem uzgodnienia dalszych czynności związanych z reklamacją. Miejscem składania reklamacji jest siedziba www.ebingo.pl, gdzie Klient może zgłosić reklamację niezależnie od zgłoszenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym. Powyższe nie narusza uprawnień Klientów, do których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002, Nr 141, poz. 1176 ze zm.), wynikających z przepisów tej ustawy, a także uprawnień wynikających z Kodeksu Cywilnego i innych przepisów prawa. Klient zgłaszając wady towaru lub niezgodność tego towaru z umową po dokonaniu odbioru tego towaru zobowiązany jest przedstawić dowód zakupu wskazanego towaru u Sprzedawcy.

Klient może od umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia zrealizowania zamówienia.  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór można pobrać tutaj, przed upływem tego terminu na następujący adres: Synergis, Synergis Sp z.o.o. z siedzibą w Skawinie.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej za zakupione towary należności, ale nie za usługę transportową (dostarczenie zamówionego towaru do Klienta) oraz zobowiązany będzie zwrócić otrzymane towary w stanie nie zmienionym (tj. w szczególności w stanie nieuszkodzonym), chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru (produktu) następuje na koszt Zamawiającego (Klienta) i powinien zostać dostarczony
na następujący adres: Synergis, ul. Zielona 1, Skawina.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
1. Dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
2. Towarów o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
3. Towarów, które z uwagi na ich charakter (np. produkty mrożone) nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny itp.),
4. Dostarczanej prasy.
Dokonując odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest przedstawić dowód nabycia towaru od Sprzedawcy.

Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych:
 

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Zamawiających, korzystających z Serwisu zlokalizowanego pod adresem www.ebingo.pl
2. Administratorem danych osobowych jest Synergis Sp z.o.o. z siedzibą w Skawinie,  (dalej jako „Sprzedawca”).
3. Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Zamawiających zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
4. Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania polskiego prawa.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu, tj. złożenia Zamówienia.
6. Podczas rejestracji w Serwisie Zamawiający podaje w formularzu rejestracyjnym następujące informacje: imię, nazwisko, dokładny adres dostaw, numer telefonu, adres e-mail.
7. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Sprzedawcę dla celów realizacji obsługi Zamówienia oraz przez podmioty upoważnione przez Sprzedawcę (aktualna lista znajduje się na stronie Serwisu).
8. Podczas składania Zamówienia Zamawiający podaje numer oraz kod (CVV2) karty płatniczej.
9. Podczas wizyty na stronie Serwisu automatycznie zbierane są następujące dane Użytkowników:

  • adres IP,
  • data i czas wizyty na stronie,
  • typ systemu operacyjnego,
  • typ i wersja przeglądarki internetowej,
  • adres strony, z której użytkownik został przekierowany na stronę Serwisu oraz inne dane przesyłane przez przeglądarkę w nagłówkach żądania HTTP (takie jak preferencje językowe, domena, wyszukiwania),
  • rozdzielczość ekranu oraz rozmiar okna przeglądarki.
10. Wszelkie dane podane przez Zamawiającego będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówienia, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą.
11. Dane Zamawiającego mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. Nr 144 poz. 1204), w zależności od udzielenia przez Zamawiającego zgody podczas wypełniania formularza rejestracyjnego. Informacje handlowe mogą być przesyłane na adres poczty elektronicznej lub na nr telefonu Zamawiającego. Zamawiający może w każdym czasie udzieloną zgodę cofnąć, w tym celu powinien skontaktować się z Infolinią.
12. Dane zbierane automatycznie służą m.in. do utrzymania sesji po zalogowaniu. Dane te nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
13. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez Serwis lub Infolinię.
14. Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia Konta w Serwisie poprzez Infolinię. Usunięcie Konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Zamawiającego.
15. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


Składanie zamówienia:

Sposób składania zamówienia jest zawarty w dziale „Moje pierwsze zakupy” na stronie internetowej www.ebingo.pl.
Złożenie zamówienia oznacza akceptację Regulaminu.

 

Zmiana regulaminu:

Niniejszy regulamin może być zmieniony poprzez dokonanie zmian w jego postanowieniach lub poprzez opublikowanie nowego regulaminu na stronach witryny www.ebingo.pl. Niezależnie od powyższego, o każdej zmianie niniejszego regulaminu Klient będzie informowany przed złożeniem pierwszego zamówienia składanego po dokonaniu zmiany niniejszego regulaminu.

przejdź do sklepu

Ładowanie...