wyszukiwanie zaawansowane

 

Reklamacje i zwroty:


Klient przed odbiorem towaru dokonuje sprawdzenia dostarczonej przesyłki w obecności kuriera. Wszelkie wady i niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową wykryte podczas tego sprawdzenia należy zgłosić w pierwszej kolejności do kuriera dostarczającego przesyłkę. Kurier ma obowiązek przyjąć uzasadnione reklamacje oraz na pisemne żądanie Klienta przyjąć zwrot części lub całości przesyłki, rozliczając na miejscu tylko wartość zakupionych produktów nieobjętych reklamacją. W przypadku stwierdzenia wad produktów lub niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową po zapłaceniu przez Klienta za przesyłkę i jej odbiorze, należy skontaktować się z www.ebingo.pl (nr kontaktowy: 758 555 555) celem uzgodnienia dalszych czynności związanych z reklamacją. Miejscem składania reklamacji jest siedziba www.ebingo.pl, gdzie Klient może zgłosić reklamację niezależnie od zgłoszenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym. Powyższe nie narusza uprawnień Klientów, do których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002, Nr 141, poz. 1176 ze zm.), wynikających z przepisów tej ustawy, a także uprawnień wynikających z Kodeksu Cywilnego i innych przepisów prawa. Klient zgłaszając wady towaru lub niezgodność tego towaru z umową po dokonaniu odbioru tego towaru zobowiązany jest przedstawić dowód zakupu wskazanego towaru u Sprzedawcy.

Klient może od umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia zrealizowania zamówienia.  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór można pobrać tutaj, przed upływem tego terminu na następujący adres: Foodservice Sp z o.o., 30-418 Kraków.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej za zakupione towary należności, ale nie za usługę transportową (dostarczenie zamówionego towaru do Klienta) oraz zobowiązany będzie zwrócić otrzymane towary w stanie nie zmienionym (tj. w szczególności w stanie nieuszkodzonym), chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru (produktu) następuje na koszt Zamawiającego (Klienta) i powinien zostać dostarczony
na następujący adres: F. H. U. Foodservice Tomasz Piątek, Siercza 346, 32-020 Wieliczka.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
1. Dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
2. Towarów o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
3. Towarów, które z uwagi na ich charakter (np. produkty mrożone) nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny itp.),
4. Dostarczanej prasy.
Dokonując odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest przedstawić dowód nabycia towaru od Sprzedawcy.

przejdź do sklepu

Ładowanie...